پروموشن رویداد

قبلی
پروموشن رویداد
28 ثانیه
1:1
9:16
16:9
شامل 4 سکانس تغییر پذیر
نامحدود
16:9
15 ثانیه
1:1
9:16
شامل 13 سکانس تغییر پذیر
نامحدود
16:9
15 ثانیه
9:16
15 ثانیه
9:16
22 ثانیه
1:1
16:9
19 ثانیه
1:1
9:16
16:9