تیزر تبلیغاتی

قبلی
تیزر تبلیغاتی
شامل 4 سکانس تغییر پذیر
نامحدود
16:9
شامل 10 سکانس تغییر پذیر
نامحدود
16:9
21 ثانیه
1:1
9:16
16:9
46 ثانیه
1:1
9:16
16:9
53 ثانیه
1:1
9:16
16:9
22 ثانیه
1:1
9:16
16:9
شامل 15 سکانس تغییر پذیر
نامحدود
16:9
33 ثانیه
1:1
16:9
32 ثانیه
1:1
16:9