سال نو میلادی و کریسمس

قبلی
سال نو میلادی و کریسمس
16 ثانیه
1:1
9:16
16:9
20 ثانیه
1:1
9:16
16:9
شامل 4 سکانس تغییر پذیر
22 ثانیه
1:1
9:16
16:9
53 ثانیه
16:9
15 ثانیه
1:1
16:9