جمعه سیاه

قبلی
جمعه سیاه
20 ثانیه
1:1
9:16
16:9
شامل 6 سکانس تغییر پذیر
نامحدود
16:9
15 ثانیه
1:1
9:16
15 ثانیه
9:16
15 ثانیه
9:16
15 ثانیه
9:16