کلیپ ماه محرم

قبلی
کلیپ ماه محرم
20 ثانیه
1:1
9:16
شامل 7 سکانس تغییر پذیر
30 ثانیه
1:1
9:16
32 ثانیه
1:1
9:16
16:9
20 ثانیه
1:1
9:16
15 ثانیه
1:1
9:16
26 ثانیه
1:1
9:16
15 ثانیه
1:1
9:16
38 ثانیه
16:9