کلیپ برای عید غدیر

قبلی
کلیپ برای عید غدیر
شامل 4 سکانس تغییر پذیر
نامحدود
1:1
9:16
16:9
17 ثانیه
1:1
16:9
17 ثانیه
1:1
9:16
16:9
25 ثانیه
1:1
9:16
16:9
15 ثانیه
9:16
16:9
15 ثانیه
16:9
15 ثانیه
1:1
9:16
16:9
27 ثانیه
1:1
9:16