شخصی و زندگی

15 ثانیه
1:1
9:16
16:9
20 ثانیه
1:1
9:16
16:9
شامل 7 سکانس تغییر پذیر
نامحدود
16:9
35 ثانیه
1:1
9:16
16:9
15 ثانیه
9:16
شامل 13 سکانس تغییر پذیر
نامحدود
1:1
9:16
16:9
15 ثانیه
9:16
شامل 4 سکانس تغییر پذیر
نامحدود
1:1
9:16
16:9
12 ثانیه
16:9
شامل 5 سکانس تغییر پذیر
نامحدود
1:1
9:16
16:9
15 ثانیه
9:16