توصیفی

شامل 12 سکانس تغییر پذیر
نامحدود
1:1
9:16
16:9
شامل 19 سکانس تغییر پذیر
شامل 10 سکانس تغییر پذیر
50 ثانیه
16:9
شامل 18 سکانس تغییر پذیر
شامل 20 سکانس تغییر پذیر
نامحدود
1:1
16:9
شامل 23 سکانس تغییر پذیر
نامحدود
1:1
9:16
16:9
53 ثانیه
1:1
16:9
60 ثانیه
16:9
60 ثانیه
16:9
50 ثانیه
1:1
16:9
58 ثانیه
16:9