اینترو

قبلی
اینترو
18 ثانیه
1:1
9:16
16:9
شامل 5 سکانس تغییر پذیر
نامحدود
16:9
26 ثانیه
1:1
9:16
16:9
17 ثانیه
1:1
9:16
16:9
19 ثانیه
1:1
9:16
16:9
25 ثانیه
1:1
9:16
16:9
شامل 8 سکانس تغییر پذیر
نامحدود
1:1
9:16
16:9
15 ثانیه
1:1
9:16
16:9
15 ثانیه
1:1
16:9
20 ثانیه
1:1
9:16
16:9
20 ثانیه
1:1
9:16
16:9