اینترو

قبلی
اینترو
25 ثانیه
1:1
9:16
16:9
20 ثانیه
1:1
9:16
16:9
35 ثانیه
1:1
9:16
16:9
21 ثانیه
1:1
9:16
16:9
15 ثانیه
1:1
9:16
16:9
16 ثانیه
1:1
9:16
16:9
20 ثانیه
1:1
9:16
16:9
22 ثانیه
1:1
9:16
16:9
16 ثانیه
1:1
9:16
16:9
شامل 3 سکانس تغییر پذیر
نامحدود
1:1
9:16
16:9
33 ثانیه
1:1
9:16
16:9
15 ثانیه
1:1
9:16
16:9