اسلایدشو تجاری

قبلی
اسلایدشو تجاری
شامل 7 سکانس تغییر پذیر
53 ثانیه
1:1
9:16
16:9
شامل 4 سکانس تغییر پذیر
شامل 4 سکانس تغییر پذیر
شامل 10 سکانس تغییر پذیر
شامل 16 سکانس تغییر پذیر
59 ثانیه
1:1
16:9